čeština   slovenčina   deutsh   english

Technické, záruční a všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi zákazníkem a prodávajícím - společností VEBEL Servis, spol.  s r.o. Jsou dostupné na internetových stránkách a v sídle společnosti na kontaktní adrese. Tyto podmínky tvoří základ obchodní spolupráce a nový zákazník je povinný před začátkem obchodní spolupráce se řádně obeznámit s ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1) Technický servis

V případě požadavku našich odběratelů poskytujeme technický servis i odborné školení pracovníků odběratele ev. i doporučení vhodné technologie. V mnoha případech se však jedná o běžné zboží, se kterým kvalifikovaný uživatel umí pracovat. Vždy je však nutné dodržovat pokyny z technického listu výrobku.

2) Záruky

Pro jednotlivé zboží jsou poskytovány záruky dle podmínek výrobců a našich dodavatelů. Je to z toho důvodu, že ne u všech výrobků lze poskytnout běžnou záruku jako u spotřebního zboží. Doba záruky je uvedena v jednotlivých technických listech.
U lepidel i u jiných chemických materiálů dochází během času k postupné ztrátě požadovaného účinku a postupně se mění vlastnosti výrobku.
V laboratoři výrobce jsou skladovány referenční vzorky každé šarže. Ve specifických případech, na základě konzultace s techniky laboratoře výrobce i testech jednotlivých referenčních vzorků, můžeme individuálně prodloužit záruku zboží.
Naši odběratelé se i díky tomu mohou spolehnout, že všechny dodávky vybraného typu lepidla či jiných chemických materiálů, budou mít vždy stejné vlastnosti. Každá šarže je totiž během výroby neustále kontrolována a stáčení materiálu do expedičních obalů je povoleno teprve po dosažení požadovaných vlastností.

3) Cena

Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku ke dni objednávky (s výhradou rámcových smluv)
Ceny jsou obecně uváděny včetně obalů, vyjma 1000 l vratných kontejnerů, které se řídí zvláštní smlouvou o oběhu vratných obalů.

4) Doprava

Pro dopravu zboží k našim odběratelům využíváme jednak vlastní vozy i smluvní autodopravce. Ti jsou schopni zajistit dodání zboží do 24 příp. 48 hodin po vyskladnění z našich skladů.

5) Doprava přepravní společností

Náklady na přepravu zboží hradí zákazník, pokud není uvedeno jinak.
Prodávající neručí za škody vzniklé při přepravě zboží,  prodávající rovněž neručí za škody vzniklé zpožděním dodávky.

S ohledem na výrazný nárust  cen pohonných hmot, zavádí přepravní společností od 14.3.2022 palivový příplatek, který bude vycházet z průměrné ceny PHM za měsíc předcházející ( palivový příplatek od 14.3 do 31.3. 2022 bude vypočten z průměru cen PHM za období  1.3. - 12.3.2022).

Aktuální ceny přepravy je proto potřeba vždy ověřit na naší pobočce.

6) Dodací podmínky a množství

Prodávající je povinen dodat zboží na základě písemné objednávky kupujícího obsahující všechny běžné náležitosti. Pokud nelze dodržet požadovaný termín ev. požadované množství, potvrdí prodávající náhradní termín. Pokud je kupující ve zpoždění s placením předchozího plnění, má prodávající právo zadržet dosud nesplněné dodávky, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo kupujícího na odstoupení od ní. Prodávající není povinen předat zboží, jestliže kupující nesplní ujednané platební podmínky nebo nepředloží důkaz o jejich splnění. Kupující je povinen řádně odebrat zboží dodané na základě objednávky. V případě nedodržení termínu odběru může prodávající toto zboží po 7 dnech nabídnout k prodeji, pokud nedojde k jiné dohodě. Kupující odpovídá za odbornou způsobilost k řádnému převzetí zboží osobou přejímající zboží.

7) Platební podmínky

První odběry zákazníka jsou zásadně vždy v hotovosti. Dnem zaplacení faktury se rozumí den připsání fakturované částky na účet prodávajícího u příslušného bankovního ústavu. Kupující provádí úhradu faktury vždy pod variabilním symbolem, který je totožný číslem vydané faktury. Všechny bankovní poplatky jdou k tíži kupujícího. Při prodlení s placením faktury je kupující povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 0,02% z fakturované částky zboží za každý den prodlení. Dodavatel si vyhrazuje právo při příjmu objednávky požadovat platbu předem nebo jiný způsob záruky platby.

8) Dodací lhůta

Dodací lhůta u "skladových" výrobků je cca 1 týden dle typu zvolené dopravy. U ostatního zboží je dodací lhůty závislá na dodacích podmínkách výrobce. Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u nás nebo u našich subdodavatelů, i vyšší mocí. V takovém případě jsme oprávněni termín dodávky přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vůči nám vznikl nárok na odškodnění.

9) Výhrada vlastnictví

Předmět dodávky zůstává vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení dodávky. Jestliže je kupující i po předchozí upomínce platby v prodlení s její úhradou, vyhrazujeme si možnost uplatnit své právo na vydání  zboží s výhradou našeho vlastnictví a kupující je v takovém případě povinen zboží vydat.

10) Převzetí odpovědnosti za škodu na zboží

Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího v okamžiku  předání a převzetí zboží  dopravcem či prvním dopravcem, je-li dopravců více, případně osobním odběrem. Dodání nepojištěné zásilky jde na nebezpečí kupujícího. Odpovědnost převzetí tohoto rizika přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem  předání zásilky přepravci tak, jak shora uvedeno.

11) Odpovědnost za vady, reklamace

Záruční doba pro jednotlivé typy lepidel je uvedena v technickém listu výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným užíváním, manipulací a skladováním zboží u kupujícího. Kupující je povinen při přebírání prohlédnout dodané zboží nebo zkontrolovat stav a uzavření obalu. Reklamace vad uplatňuje kupující písemně bez zbytečného odkladu, při zjištění zjevné a množstevní vady, pak nejpozději do tří dnů (při osobním odběru ihned). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V reklamačním listu bude uveden důvod reklamace, název výrobku, datum balení, číslo šarže a druh balení. Výrobce bude brát v úvahu jenom písemné reklamace, které budou opatřeny všemi požadovanými náležitostmi. Reklamované zboží musí být až do sepsání protokolu reklamovaného zboží nebo odebrání vzorku reklamovaného zboží ponecháno v původním obalu. Kvalitu zboží mimo originální obal dodavatele nelze reklamovat. Zboží již převzaté může kupující vrátit jenom po předchozí písemné dohodě s prodávajícím.

Máte dotazy nebo připomínky k našim službám, chcete poradit s výběrem nebo se chcete na něco zeptat?
Napište nám dotaz přes náš kontaktní formulář.