čeština   slovenčina   deutsh   english

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ke dni 25. května 2018.

Společnost VEBEL Servis, spol. s r.o. (dále jen „Správce“)se sídlem na adrese Severní 6, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vl. 6454, IČ 46962522 nakládá s Vašimi osobními údaji tak, aby byly v maximálním možném bezpečí.

Účel zpracování:

Zpracováváme Vaše  osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, IČ, DIČ, telefon, email, adresa pro doručení za účelem splnění Vaší objednávky, či za účelem plnění smluvního vztahu v oblasti prodeje lepidel a materiálů včetně souvisejících činností. Rovněž zpracováváme údaje o objednaném zboží nebo službách, které jste si Vy nebo Vaše společnost objednali.

Právní základ:

Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání obchodních sdělení nesouvisející s poskytnutou službou, pro účely pořízení audiovizuálních záznamů a použití k propagaci v tištěné nebo elektronické formě. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a můžete se samozřejmě rozhodnout souhlas neposkytnout. Udělený souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat.
Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb
Právní povinnost: pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb.,  živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (pokud zboží objednáte jako fyzická osoba); zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené v našem interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence a kontroly, zpětné dohledatelnosti či v případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení. Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce a pojištění (kamerové systémy).

Zpracovatelé osobních údajů a komu je předáváme:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravním společnostem, správním ogánům a státním úřadům.
Jiné účely zpracování:
Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po celou dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.

Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje a za jakým účelem, kde Vaše data získáváme, komu je předáváme a kdo je mimo nás zpracovává. Správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.
Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil popřípadě doplnil nepřesné nebo neúplné osobní údaje.
Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:
- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas ke zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- zpracování osobních údajů přestalo být v souladu o obecně závaznými předpisy
Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.
Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv, jde-li o přímé marketingové aktivity.

Neposkytnutí osobních údajů:

Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje ze zákonných důvodů nebo uvedené v obchodní smlouvě, v opačném případě by bylo znemožněno plnění obchodní smlouvy.
Osobní údaje, které subjekt údajů neposkytl správci údajů osobně, mohou být získávány z veřejně přístupných registrů.

Máte dotazy nebo připomínky k našim službám, chcete poradit s výběrem nebo se chcete na něco zeptat?
Napište nám dotaz přes náš kontaktní formulář.